• Deklaracja Dostępności

   Oświadczenie w sprawie dostępności

   Szkoła Podstawowa nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do (www.sp2.gizycko.edupage.org)

   Status pod względem zgodności

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
   Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
   Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
   dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

   Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
   Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18.
   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


   Informacje zwrotne i dane kontaktowe
   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą kontaktową pod adresem e-mail: sp2@gizycko.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 798611597. Tą samą drogą można składać wnioski
   o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

   Postępowanie odwoławcze

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
   z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    

  • Napisz do nas

   Jeśli masz pytania - napisz do nas.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać